Category Archives: KTC World Rewards MasterCard

KTC World Rewards MasterCard

ucm_cluster1-248065– สิทธิพิเศษ เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต KTC World Rewards MasterCard ในต่างประเทศ ทุกที่ ทั่วโลก
– รับคะแนนสะสม Forever Rewards 2 เท่า ไม่กำหนดยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำหรือสูงสุด ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสะสมสูงสุด
– ถูกกว่า! ไม่เกิน 2% กับค่าธรรมเนียมอัตราความเสี่ยงการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ
 

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– บัตรหลัก
อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
รายได้รวมขั้นตํ่า 50,000 บาทต่อเดือน

– บัตรเสริม
อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

3221_Banner-234x60